Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Društvo Globalna hrana d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080064649, nositelj franšize McDonald’s za područje Republike Hrvatske (dalje u tekstu McDonald’s) upravlja internet stranicom www.mcdonalds.hr (uključujući podstranice) na kojoj korisnicima stranice pruža online usluge koje se sastoje u informacijama o proizvodima, uslugama i drugim aktivnostima McDonald’sa ili sadržajima koje McDonald’s smatra interesantnim i omogućuje pristup pojedinim interaktivnim sadržajima, putem postavki na stranici ili korištenjem odgovarajućih aplikacija za mobilno ili drugo korištenje. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje njegove internetske stranice odnosno na online uslugu. Molimo Vas da prije početka korištenja naše internet stranice pročitate ove Uvjete. Korištenjem i pristupom ovoj internetskoj stranici izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da ste s njima upoznati i u cijelosti suglasni te pristajete na korištenje stranice u skladu s njima. Internet stranica nije namijenjena niti usmjerena na maloljetne posjetitelje. Korištenje sadržaja internet stranice po maloljetnim posjetiteljima dozvoljeno je isključivo uz suglasnost i nadzor roditelja ili skrbnika. U slučaju da roditelj ili skrbnik nisu suglasni s korištenjem sadržaja ili ovim uvjetima, mogu se radi gašenja korisničkog računa obratiti McDonald’s-u na e-mail: mcd@hr.mcd.com pri čemu u poruci kojom se zahtijeva gašenje korisničkog računa mora biti navedena e-mail adresa računa koji se gasi. Pravo korištenja nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Svaki posjetitelj je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Posjetitelj u svakom trenutku može imati otvoren samo jedan korisnički račun za on-line usluge i dužan je svoje korisničke podatke održavati točnima i ažurnima. McDonald’s ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Posjetitelj je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetitelj se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup stranici može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje McDonald’s ne odgovara.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati slučajne (tehničke, sadržajne ili slične) netočnosti ili greške u pisanju. McDonald’s ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih podstranica stranica potpun, točan ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu posjetiteljima, registriranim posjetiteljima ili trećim osobama. Svaki posjetitelj i registrirani posjetitelj izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te isključivo on snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme, uključujući software. Bilo kakvo jamstvo dano na stranici odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža McDonald’s, a ne na kvalitetu ili sadržaj stranice. McDonald’s osobito ne odgovara za sadržaj ili posljedice korištenja stranica trećih osoba kojima je moguće pristupiti preko McDonald’sove stranice. Pritom na stranici mogu biti prikazani proizvodi ili usluge koje nisu dostupne u Republici Hrvatskoj, ako iste grupacija McDonald’s (davatelj franšize) nudi drugdje u svijetu.

McDonald’s pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. McDonald’s je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. McDonald’s može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uvjetima, bez prethodne obavijesti. Ako posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja stranice.

McDonald’s pridržava pravo revidirati (izmijeniti) Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup stranici bez prethodne obavijesti. Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene, stupaju na snagu i primjenjuju se od trenutka objave na stranici. Ako posjetitelj koristi stranicu nakon izmjene uvjeta korištenja, smatra se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Ako posjetitelj ne pristaje na uvjete korištenja ili njihove izmjene, dužan je o tome obavijestiti McDonald’s i zatražiti gašenje svog korisničkog računa, odgovarajućom obavijesti na e-mail adresu: mcd@hr.mcd.com. McDonald’s osobito ne odgovara posjetiteljima stranice za bilo kakovu i svu štetu koja je posljedica pristupa stranici nakon izmjena uvjeta korištenja i uzrokovana je izmjenom uvjeta korištenja stranice.

Ako imate pitanja ili primjedbi vezano uz on-line uslugu, McDonald’su se možete obratiti na mcd@hr.mcd.com, a McDonald’s će nastojati odgovoriti na Vaš upit.

2. RAČUNALNA OPREMA

Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje stranice te sve s tim povezane troškove koji mogu uključivati i troškove povezane sa slanjem poruka ili prijenosom podataka te naknade ili poreze povezane s korištenjem on-line usluga. McDonald’s nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja stranice.

3. PONAŠANJE POSJETITELJA

Internetskom stranicom, kao i bilo kojom podstranicom, uključujući one dostupne putem vanjskih poveznica sa stranicom, upravlja McDonald’s koji je ujedno nositelj svih prava na stranici. Svako korištenje stranice mora biti sukladno ovim uvjetima, a od posjetitelja se zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem čine u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske ili Europske unije, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu McDonald’s odnosno davatelju franšize i članicama McDonald’s grupe, drugim posjetiteljima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propisi te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja McDonald’sa, sadrže oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelj ne smije koristiti stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Zabranjena ponašanja primjerice, ali ne i isključivo, uključuju i:

 • korištenje online usluge za bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uvjetima;
 • brisanje ili izmjena bilo koje oznake ili obavijesti o autorskom pravu, zaštićenim znakovima (žigovima) ili druge vlasničke oznake;
 • pokušaj stjecanja vlasništvo ili pravo na online usluge, uključivo sa sadržajem;
 • korištenje, umnažanje, distribuiranje, objava, prikazivanje, otkrivanje, učitavanje (upload), postavljanje ili odašiljanje online usluge ili sadržaja na bilo koji komercijalni način; e) iznajmljivanje, davanje u lizing, pod-licencu, posudba, prevođenje, spajanje, prilagodba, prijenos online usluge ili sadržaja, kombinacija ili ugrađivanje u bilo koje druge programe ili usluge;
 • rastavljanje, razlaganje, preslaganje obrnutim inženjeringom, kopiranje u source code ili object code formatu, ili stvaranje derivativnih materijala temeljenog na online uslugama ili sadržaju;
 • korištenje internet stranice (online usluge) ili sadržaja na način kojim se krši embargo, trgovinske sankcije ili druge mjere usmjerene na kontrolu tehnologija te izvozne zakone i druge propise
 • korištenje ili pokretanje bilo kakve neodobrene tehnologije ili automatskog sustava za pristup online uslugama ili za izlučivanje sadržaja s online usluga, uključivo, ali ne ograničujući se na spidere, robote, screen scrapere ili offline readere;
 • pokušaj onesposobljavanja, oštećivanja, preopterećenja, oslabljivanja ili stjecanja neovlaštenog pristupa online uslugama, McDonald’s mreži ili bilo kojem korisničkom računu povezanom s online uslugama.

Bilo kakvo ponašanje posjetitelja, koje prema ocjeni McDonald’sa ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog posjetitelja u korištenju stranice strogo je zabranjeno.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pravom na žig/dizajn te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, autorsko pravo na tekstovima, softwareu, fotografijama, video materijalima, grafičkim rješenjima, glazbi, zvuku, kao i cijelom sadržaju stranice, a u skladu s propisima Republike Hrvatske i Europske Unije. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga (žigovima), logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na stranici McDonald’s ima isključivo pravo vlasništva odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Sva prava na žigove i druge oznake vizualnog identiteta proizvoda i usluga McDonald’s su zaštićena. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. McDonald’s je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUCIRANJE, PREINAKA, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MIJENJANJE STRANICE NA DRUGI NAČIN BEZ IZRIČITOG PISANOG ODOBRENJA MCDONALD’SA JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava iz registriranog žiga ili prava na drugoj vrsti intelektualnog vlasništva, te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

Posjetitelj može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite nekomercijalne uporabe u svrhu informiranja. Posjetitelj se obvezuje da neće na stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Posjetitelj je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva i druge time uzrokovane posljedice.

McDonald’s ne snosi obvezu izvješćivati posjetitelja ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal zaštićen autorskim pravom. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio stranice, posjetitelj jamči da je nositelj prava na tim materijalima, te McDonald’su daje izričito besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno i u cijelosti ili djelomično prenosivo pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) vremenski i prostorno neograničeno. Posjetitelj također daje drugim posjetiteljima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

5. LICENCE I ŽIGOVI

Objavom na ili putem stranice posjetitelj je McDonalds’u dao i besplatnu, prostorno i vremenski neograničenu i u cijelosti ili djelomično prenosivu licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje odnosne komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene. Korištenjem ili pristupom stranici posjetitelj ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada McDonald’su i/ili trećoj osobi. Posjetitelji i registrirani posjetitelji odgovorni su za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

6. PONUDE PROIZVODA I USLUGA

Posjetiteljima na internet stranici može biti dostupna ponuda naših proizvoda i usluga. U mjeri u kojoj se proizvodi i usluge naručuju on-line (sklapanjem ugovora na daljinu) McDonald’s će u takvu ponudu uključiti sve obavijesti propisane Zakonom o zaštiti potrošača, ili će u ponudi navesti gdje se takve obavijesti mogu pronaći/preuzeti, odnosno dostavit će propisane informacije i dokumentaciju (prihvat ponude, potvrdu narudžbe, prethodnu obavijest i sl) posjetitelju-kupcu.

Uz navedeno, na ponude McDonald’s proizvoda i usluga primjenjuju se i sljedeća opća pravila, koja ni na koji način ne utječu na prava posjetitelja kao potrošača zajamčena Zakonom o zaštiti potrošača:

(1) ponuda je dostupna samo putem konkretne online usluge, samo za prikazane proizvode i ovisi o dostupnosti proizvoda; (2) ponuda vrijedi samo u naznačena vremena (primjerice, neke ponude koje nisu vezane uz doručak možda se neće moći koristiti u vrijeme služenja doručka); (3) tijekom jednog posjeta restoranu može se iskoristiti samo jedna ponuda; (4) ponude su neprenosive; i (5) ponuda se ne može zamijeniti za novac. Povrh toga, na pojedine ponude mogu se primjenjivati i specifični uvjeti, što je istaknuto na aplikaciji pored same ponude. Neke ponude neće se moći kombinirati s drugima.

Proizvode/usluge posjetitelj kupuje izravno u pojedinom restoranu, osim u slučaju sklapanja ugovora na daljinu iz uvodne odredbe ove točke uvjeta. U pravilu, kada posjetitelj koristi ponudu, njeno ispunjenje vrši izravno restoran koji u ponudi sudjeluje POSJETITELJ JE UPOZNAT I SUGLASAN S ČINJENICOM DA PROIZVODE KUPUJE IZRAVNO OD McDONALD’SA, A NE OD BILO KOJEG DRUGOG ČLANA IZ McDONALD’S SUSTAVA – DAVATELJA FRANŠIZE I ČLANICA GRUPACIJE, TE DA ONI NE ODGOVARAJU ZA PROIZVOD NITI BILO ŠTO U VEZI S PROIZVODOM/USLUGOM. McDonald’s Corporation (koje je matično društvo McDonald’sa), njegova ovisna društva, pridružena društva, davatelji franšize, agenti, predstavnici, agencije i njihovi službenici, direktori i poslodavci zajednički čine „Članove McDonald’s Sustava“.

Svi proizvodi koji se nude ili reklamiraju na internet stranici ne moraju biti fizički dostupni, to ovisi o dostupnosti u restoranu u kojem posjetitelj kupuje. Neki restorani nemaju u ponudi sve proizvode. Slike i pakiranje proizvoda na online uslugama samo su primjeri i ne moraju biti istovjetni proizvodu ili pakiranju koje dobijete od restorana. Razlike mogu biti posljedica načina na koji vaš uređaj prikazuje boje ili čimbenika poput korištenih sastojaka, dobavljača, regije unutar države ili doba godine.

7. IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Posjetitelj izričito izjavljuje da koristi stranicu isključivo na svoju odgovornost. McDonald’s, davatelj franšize i članice McDonald’s grupe, kao niti jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba internetske stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom internetske stranice ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko stranice. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnom virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Posjetitelj izričito potvrđuje da McDonald’s nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih posjetitelja ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na posjetitelju. Ni u kojem slučaju McDonald’s ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju stranice ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja stranice. Posjetitelj izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj stranice. Ni McDonald’s niti davatelj franšize i članice McDonald’s grupe, te pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do posjetitelja, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

McDonald’s nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji posjetitelj (uključujući posjetitelja koji stranici pristupa ili ju koristi protivno ovim uvjetima) može postaviti na stranicu. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen. McDonald’s zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijeni da je neprikladan. McDonald’s niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu ili posljedičnu štetu koja može nastati od upotrebe stranice ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na posjetiteljevom sistemu za obradu podataka ili drugačije, čak i kad je izrijekom obaviješten o takvim štetama. Ograničenje odgovornosti na štetu utvrđuje se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

McDonald’s zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune posjetitelja u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja koje McDonald’s, prema svojoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane posjetitelja. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa ovi uvjeti neće prestati vrijediti.

8. NADZOR

McDonald’s ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj stranici, uključujući bilo koje chat sobe i forume, radi provjere i osiguranja poštivanja ovih Uvjeta, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane McDonald’sa, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja na prethodno navedene stavke, McDonald’s zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj ocjeni nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. McDonald’s nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje. McDonald’s ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. McDonald’s ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje McDonald’s daje. Dostavljanjem informacija, McDonald’s ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pitanje zaštite osobnih podataka regulirano je McDonald’sovom Izjavom o privatnosti, koja ima prednost pred ovim Uvjetima korištenja. Za više informacija o tome na koji način McDonald’s prikuplja, koristi i čuva osobne podatke posjetitelja, molimo Vas pročitajte navedenu Izjavu dostupnu na https://mcdonalds.hr/privatnost/.

Izjava o privatnosti utvrđuje način na koji pristupamo informiranju o osobnim podacima, uključivo s načinom na koji prikupljamo, koristimo i dijelimo osobne informacije i podatke.

10. JAVNOST KOMUNIKACIJA

Posjetitelj potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javne, a ne privatne prirode, i da su stoga podložni nadzoru komunikacije Posjetitelja bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. McDonald’s ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći na stranici te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica djelovanja posjetitelja, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

11. TAJNOST PODATAKA

McDonald’s ne želi od posjetitelja primati povjerljive informacije preko Internetske stranice. Bilo koje informacije ili materijali koji se stranicom pošalju McDonald’su tretirat će se kao da NISU povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala Posjetitelj daje neograničenu i neopozivu nenaplatnu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos trećima i distribuciju tih materijala ili informacija u komercijalnu ili bilo koju drugu zakonom dopuštenu svrhu, te se također slaže da McDonald’s može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu. Međutim, McDonald’s neće objaviti ime posjetitelja ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je posjetitelj poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu posjetitelja da koristi njegovo ime; ili (b) uz prethodnu obavijest posjetitelju da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio stranice, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s posjetiteljevim imenom i sukladno pozitivnom propisu; ili (c) je to obavezan učiniti po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije posjetitelja smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će McDonald’s tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na stranici, posjetitelj daje pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na stranici Posjetitelj ovlašćuje McDonald’s, Davatelja franšize i članice McDonald’s grupe da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

12. SADRŽAJ TREĆIH STRANA

McDonald’s, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP provider), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koje pribavljaju, pošalju ili postave treće strane i posjetitelji. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje posjetitelje, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od McDonald’sa. McDonald’s, a niti treći pružatelji informacija ne jamče za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Informacije dostupne na stranici, a koje predstavljaju mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija ili posjetitelja, McDonald’s ne autorizira, te stoga ne može biti odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na stranici od strane bilo koga tko nije ovlašteni predstavnik McDonald’sa.

13. APPLE-OVE APLIKACIJE

Ovi Uvjeti korištenja u sebi sadrže i nadovezuju se na Uvjete korištenja Apple, Inc. („Apple“) (dostupne na http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), uključivo s Licensed Application End User Terms kao njihovog dijela (Uvjeti korištenja licenciranih aplikacija za krajnjeg korisnika – „Apple Uvjeti“). Ako online usluge posjetitelj koristi putem Apple-ove aplikacije („Apple aplikacija“) potvrđuje da je razumio i suglasan sa sljedećim:

 • Apple nema nikakvu obvezu pružanja bilo kakvih usluga podrške ili održavanja u odnosu na Apple aplikaciju. Ako posjetitelj ima ikakvih pitanja u vezi podrške ili održavanja u odnosu na Apple aplikacije, treba se obratiti McDonald’su, ne Apple-u, koristeći gore navedene kontakt podatke;
 • Osim kad je to izričito navedeno drugačije u ovim Uvjetima, bilo kakav zahtjev/potraživanje u vezi korištenja Apple aplikacije isključivo je između posjetitelja i McDonald’sa (a ne između posjetitelja, bilo koga drugoga i Apple-a); i
 • U slučaju bilo kakvog zahtjeva/tužbe treće strane koja smatra da posjedovanje i korištenje (u skladu s ovim Uvjetima) Apple aplikacije krši neko pravo intelektualnog vlasništva, Apple nije odgovoran prema posjetitelju u odnosu na takav zahtjev/tužbu.

Ako Apple aplikacija koju je posjetitelj kupio nije sukladna bilo kojem jamstvu koje se na nju primjenjuje, može se obratiti Apple-u koji će vratiti iznos kupovne cijene Apple aplikacije u skladu s tada važećim Apple Uvjetima. Pod ovim uvjetima, i u okviru granica dopuštenih zakonom, Apple ne daje i ne pristupa nikakvim jamstvima, uvjetima ili drugim pravilima u odnosu na Apple aplikaciju i odriče se odgovornosti prema posjetitelju za bilo kakva potraživanja, gubitke, troškove ili izdatke bilo koje vrste u vezi s Apple aplikacijom ili kao posljedicu njegovog, ili nečijeg drugog, korištenja Apple aplikacije i pouzdavanja u njene sadržaje.

14. DODATNE ODREDBE

McDonald’s ne daje nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Republike Hrvatske, budući da McDonald’s posluje u Republici Hrvatskoj i svoju ponudu usmjerava na taj teritorij. Ako koristite online usluge s drugih lokacija odgovorni ste za postupanje sukladno relevantnim lokalnim zakonima.

Ovi Uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju nesuglasja između dvije verzije mjerodavna će biti ona na hrvatskom jeziku.

Prestankom ovih Uvjeta ili dopuštenja posjetitelja za korištenje online usluga prestaju i sva prava posjetitelja koja proizlaze iz ovih Uvjeta; međutim, Uvjeti će se i dalje primjenjivati na ranije korištenje online usluga i sve što bi moglo proizaći iz tog korištenja. Prestankom ovih Uvjeta sva prava McDonald’sa i drugih članova McDonald’s Sustava, uključivo s pravima intelektualnog vlasništva, vlasničkim pravima i licencama ostaju na snazi, jednako kao i sva ograničenja za korištenje, sva ograničenja i odricanja od odgovornosti uključujući odredbe ovih Uvjeta o mjerodavnom pravu i načinu rješavanja sporova.

McDonald’s može prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uvjetima na drugu organizaciju ili pravnu osobu. Posjetitelj možete prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uvjetima na drugu osobu samo uz pisani pristanak McDonald’sa.

15. NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi.

16. ODRICANJE OD PRAVA

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih u ovim Uvjetima navedenih prava.

17. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske Unije (u mjeri u kojoj se oni neposredno primjenjuju zbog članstva Republike Hrvatske u EU). Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uvjete strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

18. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 17.05.2017.

McDonald’s može za pojedina pitanja korištenja svoje stranice (npr. za zaštitu osobnih podataka, korištenje tzv. cookies tehnologija i drugo) po svom nahođenju donijeti posebne uvjete. U tom slučaju prvenstvo u primjeni imaju navedeni posebni uvjeti, a potom ovi uvjeti.

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se