PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: McDonald's Pamtilica

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „McDonald's Pamtilica“

 

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „McDonald's Pamtilica“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 22.06.2020. u 11.00 sati do 12.07.2020. u 23.59 sati.

 

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Priređivaču za potrebe provedbe Natječaja i dostavljanja Nagrada Pobjednicima tjedna nisu potrebni osobni podaci Natjecatelja.

Stoga Priređivač obavještava Natjecatelje da za potrebe organizacije i provedbe Natječaja neće prikupljati i obrađivati osobne podatke Natjecatelja.

 

 Članak 3.

 UVJETI ZA SUDJELOVANJE

 

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na službenoj McDonald's aplikaciji te koje su registracijom u aplikaciju i sudjelovanjem u Natječaju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovog Natječaja.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u Natječaju.

 

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

 Natječaj se odvija svaki dan (ukupno 7 kalendarskih dana u razdoblju naznačenom u čl. 1.)

 Da bi osvojili nagrade (kupone s popustima) Natjecatelji moraju:

 - u pojedinom danu trajanja Natječaja i unutar određenog vremenskog roka koji će biti označen u aplikaciji, te unutar jednog pokušaja pronaći četiri para zadanih elementa (četiri para McDonald's kava). Svaki natjecatelj ima pravo jednom dnevno sudjelovati u Natječaju.

Natjecatelj koji pojedini dan unutar zadanog vremenskog roka i dopuštenog broja pokušaja ne pronađe zadane parove gubi pravo na daljnje sudjelovanje u tom danu Natječaja.

 - po isteku aktivne „igre“ pojedinog dana Natječaja Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi koji od Natjecatelja su ispunili uvjete za osvajanje nagrade. Pobjednici dnevne igre su Natjecatelji koji su unutar vremenskog roka i zadanog broja pokušaja pronašli sva četiri zadana para.

 Svaki od Pobjednika dana dobit će nagradni kupon automatski unutar svog aktivnog korisničkog profila, a isti će biti postavljen unutar McDonald's aplikacije gdje se nalaze i drugi kuponi.

 Kupone dodjeljuje Priređivač po svojoj diskreciji tj. Pobjednicima dana nije zajamčena dodjela istovjetnih kupona.

 Broj kupona i sadržaj kupona (popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač, koji će nastojati svaki dan osigurati sličan ukupan nagradni fond kupona.

 Ukoliko u pojedinom danu Natječaja ne budu osvojene sve dnevne nagrade, Priređivač može po svojoj volji iste iskoristiti za dodjelu u drugim danima Natječaja.

Ukoliko u pojedinom danu Natječaja bude više Pobjednika dana nego što ima nagradnih kupona, Priređivač će nagradne kupone dodijeliti onim Pobjednicima dana koji su brže ispunili uvjete za osvajanje nagrade.

 

 

Članak 5.

 NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond iznosi ukupno 70.000 kupona, 10.000 dnevno. Broj kupona i sadržaj kupona (popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač, koji će nastojati svaki dan osigurati sličan ukupan nagradni fond kupona.

 Kupone nije moguće zamijeniti za novac.

 Trajanje kupona biti će označeno na kuponu dodijeljenom Pobjedniku dana u aplikaciji.

 

 Članak 6.

 OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

 

 Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

 Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

 Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

 

 Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati dobitnike preostalih nagrada.

 

Članak 8.

NADLEŽNOST

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

 

 

 

 

Preuzmite kupone

Pregledajte lokacije

Preuzmite aplikaciju

Saznajte o ponudama

Pročitajte novosti