PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „The Big Mac game“

 Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „The Big Mac game“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 25.09. u 10.00 sati do 29.09. 2019. u 23.59 sati.

Natječaj se priređuje radi promocije Big Mac-a.

 

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Priređivaču za potrebe provedbe Natječaja i dostavljanja Nagrada Pobjednicima nisu potrebni osobni podaci Natjecatelja.

Stoga Priređivač obavještava Natjecatelje da za potrebe organizacije i provedbe Natječaja neće prikupljati i obrađivati osobne podatke Natjecatelja.

Članak 3. 

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na službenoj McDonald's aplikaciji  koje su registracijom u aplikaciju i sudjelovanjem u Natječaju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovog Natječaja.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald's na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u Natječaju.

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se odvija kroz 5 dana (ukupno 5 pitanja, po jedno pitanje svaki dan tijekom trajanja Natječaja).

Da bi osvojili dnevne nagrade (kupone s popustima) Natjecatelji moraju:

- u pojedinom danu trajanja Natječaja točno odgovoriti na postavljeno pitanje. Svaki natjecatelj ima pravo jednom dnevno sudjelovati u Natječaju.

Natjecatelj koji pojedini dan točno ne odgovori na zadano pitanje gubi pravo na daljnje sudjelovanje u tom danu Natječaja.

- po isteku aktivne „igre“ pojedinog dana Natječaja Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi koji od Natjecatelja su ispunili uvjete za osvajanje nagrade. Pobjednici dnevne igre su Natjecatelji koji su najbrže i točno odgovorili na zadano pitanje.

Prvih 200 Natjecatelja koji točno odgovore na postavljeno pitanje, osvajaju dnevnu nagradu.

Svaki od Pobjednika dana dobit će nagradni kupon automatski unutar svog aktivnog korisničkog profila, a isti će biti postavljen unutar McDonald's aplikacije gdje se nalaze i drugi kuponi.

Kupone dodjeljuje Priređivač po svojoj diskreciji tj. Pobjednicima dana nije zajamčena dodjela istovjetnih kupona.

Broj kupona i sadržaj kupona (popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač.

Ukoliko u pojedinom danu Natječaja ne budu osvojene sve dnevne nagrade, Priređivač može po svojoj volji iste iskoristiti za dodjelu u drugim danima Natječaja.

Ukoliko u pojedinom danu Natječaja bude više Pobjednika dana nego što ima nagradnih kupona, Priređivač će nagradne kupone dodijeliti onim Pobjednicima dana koji su brže ispunili uvjete za osvajanje nagrade.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi ukupno 1.000 kupona, 200 dnevno. Broj kupona i sadržaj kupona (popusta) te rok valjanosti kupona za svaki dan Natječaja određuje Priređivač, koji će nastojati svaki dan osigurati sličan ukupan nagradni fond kupona.

Kupone nije moguće zamijeniti za novac.

Trajanje kupona biti će označeno na kuponu dodijeljenom Pobjedniku dana u aplikaciji.

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati dobitnike preostalih nagrada.

Članak 8.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Pročitaj novosti
Saznaj o ponudama
Naruči, skupljaj, uživaj
Preuzmi kupone
Pogledaj lokacije
Zaigraj i zabavi se