PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „Želiš MacCoin?“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „Želiš MacCoin?“

 

Članak  1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald’s na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „Opiši Big Mac“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 22. kolovoza u 09.00 sati do 27. kolovoza 2018. u 08.30 sati.

Natječaj se priređuje povodom obilježavanja 50 godina legendarnog burgera Big Maca i radi promocije McDonald’sa.

25 dobitnika ostvaruju pravo na po 1 novčić (dalje u tekstu „MacCoin“) čija je protuvrijednost 1 Big Mac.

Ovaj Natječaj Instagram ni na koji način ne sponzorira ili administrira, niti je za njega odgovoran.

Članak 2.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na društvenoj mreži Instagram pod uvjetima korištenja koje definira Instagram.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald’s na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u natječaju.

Slanjem svojeg odgovora na jedno ili svih 5 pitanja postavljena u 5 Instagram priča Priređivača (dalje u tekstu „Instagram Story“) od 22. do 27. kolovoza na njegovoj službenoj Instagram stranici, sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja, da ih prihvaćaju u cijelosti te da pristaju na to da se njihov odgovor, uz označavanje njihovog profila, objavi u Instagram Storyju Priređivača.

Članak 3.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je zapratiti Instagram profil Priređivača te na originalan i zanimljiv način odgovoriti na pitanje u jednom ili svih 5 Instagram Storyja na službenoj Instagram stranici Priređivača.

Odgovor na prvo pitanje („S kim najviše voliš ići u McDonald’s?“) moguće je poslati od 09:00 sati 22. kolovoza do 08:30 sati 23. kolovoza.

Odgovor na drugo pitanje („Koliko voliš Big Mac?“) moguće je poslati od 09:00 sati 23. kolovoza do 08:30 sati 24. kolovoza.

Odgovor na treće pitanje („Opiši Big Mac u jednoj riječi!“) moguće je poslati od 09:00 sati 24. kolovoza do 08:30 sati 25. kolovoza.

Odgovor na četvrto pitanje („Koji je tvoj najsretniji trenutak uz Big Mac?“) moguće je poslati od 09:00 sati 25. kolovoza do 08:30 sati 26. kolovoza.

Odgovor na peto pitanje („Podijeli s nama svoje najbolje druženje uz Big Mac!“) moguće je poslati od 09:00 sati 26. kolovoza do 08:30 sati 27. kolovoza.

Tijekom svakog dana trajanja Natječaja Priređivač, od pristiglih odgovora u tom periodu, nagrađuje s po 1 MacCoinom 5 odgovora koji su najoriginalniji i najzanimljiviji.

Dobitnički odgovori će biti objavljeni tijekom trajanja Instagram Storyja s odgovarajućim pitanjem, od 08:30 do 09:00 sati ujutro, svakog dana Natječaja, a profili s kojih su poslani označeni i u Instagram objavi početka natječaja od 22. kolovoza.

Priređivač će putem Instagram Directa kontaktirati podnositelje odabranih odgovora. Dobitnik MacCoina treba u roku od 3 dana na isti način odgovoriti i poslati svoje kontakt podatke – ime, prezime i adresu prebivališta na koju će Priređivač poslati 1 MacCoin.

GLOBALNA HRANA d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GLOBALNA HRANA d.o.o. sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje slijedeće obavijesti:

Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: privatnost@hr.mcd.com.

GLOBALNA HRANA d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu navedenog nagradnog natječaja sa svrhom dostave nagrada dobitnicima natječaja.

Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika te poštanskoj adresi ispitanika.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

GLOBALNA HRANA d.o.o. će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes GLOBALNE HRANE d.o.o. da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

GLOBALNA HRANA d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva GLOBALNOJ HRANA-i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: privatnost@hr.mcd.com. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 4.

NAGRADNI FOND

Ukupan broj dobitnika iznosi 25. Dobitnik ostvaruje pravo na 1 MacCoin. Nagradni fond iznosi ukupno 25 MacCoina.Protuvrijednost MacCoina je 1 besplatan Big Mac burger prilikom posjeta bilo kojem McDonald’su u RH ili drugim zemljama koje sudjeluju u programu proslave 50 godina Big Maca. Posjetite playatmcd.com/BigMac50 kako biste vidjeli potpunu listu svih zemalja koje sudjeluju u programu.

Vrijedi do 31. prosinca 2018. godine. Ne vrijedi za ostale proizvode u ponudi, kupone ili menije. Nije moguća novčana isplata protuvrijednosti. Uporaba ograničena na 1 besplatan Big Mac po osobi po posjetu.

Novčić se ne smije nuditi na aukciji, prodavati niti duplicirati na bilo koji način. Smatra se iskorištenim u trenutku preuzimanja proizvoda. Vrijedi samo za burger po originalnoj recepturi, ne vrijedi za narudžbe u sklopu „Burger po mom“ ponude.

Članak 5.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno čl. 3. ovih Pravila ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju odabrati potencijalnog dobitnika nagrade među svim kvalificiranim komentarima primjenom ocjenjivačke procedure navedene u članku 3.

Članak 7.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: