Opći uvjeti korištenja

McDonald's Hrvatska - Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE
Društvo Globalna hrana d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626 (dalje u tekstu McDonald’s) upravlja internet stranicom www.mcdonalds.hr (uključujući podstranice) na kojoj korisnicima stranice pruža usluge koje se sastoje u informacijama o proizvodima, uslugama i drugim aktivnostima McDonald’sa ili sadržajima koje McDonald’s smatra interesantnim i omogućuje pristup pojedinim interaktivnim sadržajima. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje njegove internetske stranice.

Molimo Vas da prije početka korištenja naše internet stranice pročitate ove Uvjete. Korištenjem i pristupom ovoj internetskoj stranici izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da ste s njima upoznati i u cijelosti suglasni te pristajete na korištenje stranice u skladu s njima.

Pravo korištenja nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Svaki posjetitelj je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

McDonald’s ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Posjetitelj je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (napr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetitelj se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup stranici može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje McDonald’s ne odgovara.

Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati slučajne (tehničke, sadržajne ili slične) netočnosti ili greške u pisanju. McDonald’s ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih podstranica stranica potpun, točan ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu posjetiteljima, registriranim posjetiteljima ili trećim osobama. Svaki posjetitelj i registrirani posjetitelj izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na stranici odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža McDonald’s, a ne na kvalitetu ili sadržaj stranice. McDonald’s osobito ne odgovara za sadržaj ili posljedice korištenja stranica trećih osoba kojima je moguće pristupiti preko McDonald’sove stranice.

McDonald’s pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti internet stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. McDonald’s je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. McDonald’s može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uvjetima, bez prethodne obavijesti. Ukoliko posjetitelj ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja stranice.

McDonald’s pridržava pravo revidirati (izmijeniti) Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup stranici bez prethodne obavijesti. Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene, stupaju na snagu i primjenjuju se od trenutka objave na stranici. Ukoliko posjetitelj koristi stranicu nakon izmjene uvjeta korištenja, smatra se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. McDonald’s osobito ne odgovara posjetiteljima stranice za bilo kakovu i svu štetu koja je posljedica pristupa stranici nakon izmjena uvjeta korištenja i uzrokovana je izmjenom uvjeta korištenja stranice.

2. RAČUNALNA OPREMA
Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući, ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje stranice te sve sa tim povezane troškove. McDonald’s nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja stranice.

3. PONAŠANJE POSJETITELJA
Internetskom stranicom, kao i bilo kojom podstranicom, uključujući one dostupne putem vanjskih poveznica sa stranicom, upravlja McDonald’s koji je ujedno nositelj svih prava na stranici.
Svako korištenje stranice mora biti sukladno ovim uvjetima, a od posjetitelja se zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem čine u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.
Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske ili Europske unije, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu McDonald’s odnosno davatelju franšize i članicama McDonald’s grupe, drugim posjetiteljima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propisi te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja McDonald’sa, sadrže oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelj ne smije koristiti stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Bilo kakvo ponašanje posjetitelja, koje prema ocjeni McDonald’sa ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog posjetitelja u korištenju stranice strogo je zabranjeno.

4. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pravom na žig/dizajn te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, autorsko pravo na tekstovima, softwareu, fotografijama, video materijalima, grafičkim rješenjima, glazbi, zvuku, kao i cijelom sadržaju stranice, a u skladu s propisima Republike Hrvatske i Europske Unije. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga (žigovima), logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na stranici McDonald’s ima isključivo pravo vlasništva odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Sva prava na žigove i druge oznake vizualnog identiteta proizvoda i usluga McDonald’s su zaštićena. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. McDonald’s je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.
BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUCIRANJE, PREINAKA, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MIJENJANJE STRANICE NA DRUGI NAČIN BEZ IZRIČITOG PISANOG ODOBRENJA MCDONALD’SA JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava iz registriranog žiga ili prava na drugoj vrsti intelektualnog vlasništva, te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

Posjetitelj može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite nekomercijalne uporabe u svrhu informiranja .

Posjetitelj se obvezuje da neće na stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Posjetitelj je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva i druge time uzrokovane posljedice.

McDonald’s ne snosi obvezu izvješćivati posjetitelja ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal zaštićen autorskim pravom.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio stranice, posjetitelj jamči da je nositelj prava na tim materijalima, te McDonald’su daje izričito besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno i u cijelosti ili djelomično prenosivo pravo korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) vremenski i prostorno neograničeno. Posjetitelj također daje drugim posjetiteljima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

5. LICENCE I ŽIGOVI
Objavom na ili putem stranice posjetitelj je McDonalds’u dao i besplatnu, prostorno i vremenski neograničenu i u cijelosti ili djelomično prenosivu licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje odnosne komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene.
Korištenjem ili pristupom stranici posjetitelj ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada McDonald’su i/ili trećoj osobi. Posjetitelji i registrirani posjetitelji odgovorni su za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

6. IZJAVA O JAMSTVU I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Posjetitelj izričito izjavljuje da koristi stranicu isključivo na svoju odgovornost. McDonald’s, davatelj franšize i članice McDonald’s grupe, kao niti jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba internetske stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom internetske stranice ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnom virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Posjetitelj izričito potvrđuje da McDonald’s nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih posjetitelja ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na posjetitelju.

Ni u kojem slučaju mcdonald’s ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju stranice ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja stranice. Posjetitelj izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj stranice.

Ni McDonald’s niti davatelj franšize i članice McDonald’s grupe, te pružatelji informacija ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do posjetitelja, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

McDonald’s nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji posjetitelj (uključujući posjetitelja koji stranici pristupa ili ju koristi protivno ovim uvjetima) može postaviti na stranicu. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen. mcdonald’s zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijeni da je neprikladan. McDonald’s niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu ili posljedičnu štetu koja može nastati od upotrebe stranice ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na posjetiteljevom sistemu za obradu podataka ili drugačije, čak i kad je izrijekom obaviješten o takvim štetama.

Ograničenje odgovornosti na štetu utvrđuje se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

McDonald’s zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune posjetitelja u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja koje McDonald’s, prema svojoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane posjetitelja. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa ovi uvjeti neće prestati vrijediti.

7. NADZOR
McDonald’s ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj stranici, uključujući bilo koje chat sobe i forume, radi provjere i osiguranja poštivanja ovih Uvjeta, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane McDonald’sa, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja na prethodno navedene stavke, McDonald’s zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj ocjeni nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. McDonald’s nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.
McDonald’s ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. McDonald’s ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje McDonald’s daje. Dostavljanjem informacija, McDonald’s ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

8. PRIVATNOST
Posjetitelj potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javne, a ne privatne prirode, i da su stoga podložni nadzoru komunikacije Posjetitelja bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
McDonald’s ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći na stranici te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica djelovanja posjetitelja, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

9. TAJNOST PODATAKA
McDonald’s ne želi od posjetitelja primati povjerljive informacije preko Internetske stranice. Bilo koje informacije ili materijali koji se stranicom pošalju McDonald’su tretirati će se kao da NISU povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala Posjetitelj daje neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da McDonald’s može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu. Međutim, McDonald’s neće objaviti ime posjetitelja ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je posjetitelj poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu posjetitelja da koristi njegovo ime; ili (b) uz prethodnu obavijest posjetitelju da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio stranice, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrijebljeni zajedno s posjetiteljevim imenom i sukladno pozitivnom propisu; ili (c) je to obavezan učiniti po zakonu.

Bilo kakva vrsta komunikacije posjetitelja smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će McDonald’s tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na stranici, posjetitelj daje pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na stranici Posjetitelj ovlašćuje Mcdonald’s, Davatelja franšize i članice Mcdonald’s grupe da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

10. SADRŽAJ TREĆIH STRANA
McDonald’s, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP provider), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koje pribavljaju, pošalju ili postave treće strane i posjetitelji. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje posjetitelje, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od McDonald’sa. McDonald’s, a niti treći pružatelji informacija ne jamče za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Informacije dostupne na stranici, a koje predstavljaju mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija ili posjetitelja, McDonald’s ne autorizira, te stoga ne može biti odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na stranici od strane bilo koga tko nije ovlašteni predstavnik McDonald’sa.

11. NIŠTETNE ODREDBE
U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi.

12. ODRICANJE OD PRAVA
Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih u ovim Uvjetima navedenih prava.

13. RJEŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske Unije (u mjeri u kojoj se oni neposredno primjenjuju zbog članstva Republike Hrvatske u EU). Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uvjete strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

14. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 16.05.2016.
McDonald’s može za pojedina pitanja korištenja svoje stranice (napr. za zaštitu osobnih podataka, korištenje tzv. cookies tehnologija i drugo) po svom nahođenju donijeti posebne uvjete. U tom slučaju prvenstvo u primjeni imaju navedeni posebni uvjeti, a potom ovi uvjeti.


Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: